• Wed. Apr 24th, 2024

เลือกตั้ง 2566 – เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 92 คน "พรรคก้าวไกล"

0 0
Read Time:3 Minute, 11 Second

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยมีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งรวม 67 พรรคการเมือง โดยทั้งหมดได้จับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือ เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับ เลือกตั้ง 2566 พรรคก้าวไกล เบอร์ 31 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 92 คน โดยมีลำดับ รายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 2. นายชัยธวัช ตุลาธน 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 4. นายเซีย จำปาทอง 5. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 6. นายอภิชาติ ศิริสุนทร 7. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 8. นายรังสิมันต์ โรม 9. นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 10. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 11. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ 12. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 13. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 14. นางสาวเบญจา แสงจันทร์ 15. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร 16. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 17. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 18. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 19. นายมานพ คีรีภูวดล 20. นายรอมฎอน ปันจอร์ 21. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ 22. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 23. นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี 24. นายศุภโชติ ไชยสัจ 25. นางสาวศนิวาร บัวบาน

26. นายนิติพล ผิวเหมาะ 27. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ 28. นายปารมี ไวจงเจริญ 29. นายวรภพ วิริยะโรจน์ 30. นายสุรวาท ทองบุ 31. นายคำพอง เทพาคำ 32. นางสาววรรณวิภา ไม้สน 33. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล 34. นายองค์การ ชัยบุตร 35. นางสาวชุติมา คชพันธ์ 36. นายจุลพงศ์ อยู่เกษ 37. นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ 38. นายณรงเดช อุฬารกุล 39. นางสาวภคมน หนุนอนันต์ 40. นายสุเทพ อู่อ้น 41. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี 42. นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ 43. นายธัญธร ณัฐธัมม์ 44. นายกิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 45. นายญาวีร์ บุตรกระวี 46. นายชวลิต เลาหอุดมพันธ์ 47. นายอำนาจ ชุณหะนันทน์ 48. นายฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล 49. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 50. นายทองแดง เบ็ญจะปัก

51. นางรสิตา ซุ่ยยัง 52. นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ 53. นางสาวนายิกา ศรีเนียน 54. นายวีระชัย นพปราชญ์ 55. นายคณาสิต พ่วงอำไพ 56. นางสาวรัชนี โล่วณิชเกียรติกุล 57. นายนันทพงศ์ ปานมาศ 58. นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ 59. นายจตุรงค์ หิรัญกาญจน์ 60. นายนิธิ ละเอียดดี 61. นายสุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ 62. นายไพศาล ปันแดน 63. นายฆนัท นาคถนอมทรัพย์ 64คำพูดจาก เว็บสล็อตลิขสิ. นายศดิศ ใจเที่ยง 65. นายเนติพล สกุลชาห์ 66. นายณภัทร สิทธิอัฐกร 67. นายประพนธ์ สิงห์แก้ว 68. นายพุฒิพงศ์ ภู่เพียนเลิศ 69. นายภูมินทร์ หน่อคำ 70. นายวรภัทร พึ่งพงศ์ 71. นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์ 72. นายโจเซฟ เฮสดาร์ซัน 73. นายพลากร วงค์ประเสริฐ 74. นายปริวรรตน์ จิรพุฒิรัศมิ์ 75. นายธนะกฤษฏิ์ อธิเจริญลักษณ์

76. นายธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์ 77. นายสัมภาษณ์ คำผุย 78. นายชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์ 79. นายปุณณเมธ อ้นอารี 80. นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร 81. นางสาวรวิสรา มาวงศ์ 82. นางสาวอรทัย คุณะดิลก 83. นายนพณัฐ แก้วเกตุ 84. นางสาวชลธิชา กุลดิลก 85. นายสมโชติ มีชนะ 86. นายอุสมาน เจ๊ะเละ 87. นายณภัทร ศิริจรัสตระกูล 88. นางสาวนภัสสร คุปตเสรี 89. นายธนากร ชินอุดมพร 90. นายทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์ 91. นายณัฐพงษ์ พานิชศิริ 92. นายกัณฑ์เอนก ศรีอนุชา

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin